Chcesz tak żyć, widzieć tylko czubek swego fiuta? nie?

Temat: jak zostać oficerem
...życia do czasu wejścia w życie zmienionej ustawy (01.01.2008r.), złoży odpowiedni wniosek o skierowaniu go na kurs oficerski do dnia 01.01.2008r., a decyzję o skierowaniu go na kurs oficerski (zakładamy pozytywną) otrzyma w 2008r., to czy będzie mógł być awansowany na stopień oficerski? Aktualne przepisy nie przewidują tego progu. Zgodnie z art. 61 kodeksu postępowania administracyjnego, wniosek zainteresowanego należałoby traktować jako wszczęcie postępowania administracyjnego, natomiast zgodnie z art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego, decyzję należy traktować jako kończącą to postępowanie. 2. Jeśli wniosek zostanie złożony w 2007r., a decyzja zostanie wydana również w 2007r. to czy podoficer będzie mógł zostać awansowany na oficera po odbyciu kursu w 2008r.? W obydwu przypadkach zakładamy, że stosowny kurs oficerski miałby się odbyć w...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=10311Temat: Jakie kary może zastosować WK wobec diagnostów
właśnie mam wszczęte postępowanie administracyjne, przepraszam ale dziś nie chce mi sie rozpisywać w skrócie czerwiec 2009 Prezydent Miasta Łodzi wydał decyzję zakazującą prowadzenie SKP (min. brak legalizacji ponownej analizatora, brak detektora gazu - decyzja TDT z 2005-), odwołanie do SKO, lipiec utrzymanie decyzji SKO, listopad wszczęcie postępowania administracyjnego w stosunku do wszystkich diagnostów zatrudnionych na tej SKP pozdrawiam i uważajcie na pracodawców
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=6585


Temat: Proces o zaniżenie stawki wypłaconego ekwiwalentu
Wielkie dzięki za informacje!! Walczymy dalej!! Ja również czekam na uzasadnienie Sądu Administracyjnego (posty wyżej - wszczęcie postępowania administracyjnego odnośnie ustalenia przez Dyrektora WAM stawki ceny metra kwadratowego przyjętej do obliczenia wartości ekwiwalentu). Wcześniejsze sprawy, łącznie z Sądem Okręgowym również przegrałem. Znam orzeczenia Sądu Najwyższego. Wiesz co u mnie w uzasadnieniu ustnym powiedział Sędzia? Cyt. "Iż obecny skład nie podziela zdania Sądu najwyższego .....itd". Takie mamy prawo. Co...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=22534


Temat: Wieści różne
...czy kolejka na Kasprowy Wierch ma wwozić zimą 180 osób na godzinę, czy 360. – Jest to skandaliczne, że przez cały rok ministerstwo nie podjęło w tej sprawie żadnej decyzji i pozwoliło komercyjnej firmie zarabiać przez cały zimowy sezon na przyrodzie, która jest naszym narodowym dobrem – mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. Rok temu ekolodzy z Pracowni złożyli w ministerstwie wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia naruszenia prawa przez Polskie Koleje Linowe. – Według nas, obecnie obowiązuje decyzja ministra środowiska z maja 2006 roku, według której kolejka na Kasprowy Wierch powinna wwozić przez cały rok, również zimą, 180 osób na godzinę – wyjaśnia Ślusarczyk. Według niego, w ministerstwie od ponad roku leży też wniosek PKL, w którym spółka występuje o...
Źródło: npm.com.pl/forum/viewtopic.php?t=112


Temat: Era - zmiana regulaminu
...wystosowane zalecenia pokontrolne zobowiązujące go do usunięcia nieprawidłowości np. poprzez ponowne przedłożenie regulaminu abonentom wraz z prawidłową informacją o uprawnieniach abonentów, tak by użytkownicy otrzymali właściwą informację o przysługującym im uprawnieniu i mogli z niego skorzystać - zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Jeżeli naruszenie nie zostanie usunięte we wskazanym terminie, Prezes UKE rozważy wszczęcie postępowania administracyjnego na podstawie art. 209 Prawa telekomunikacyjnego. Zgodnie z tym przepisem na spółkę, oraz na kierującego nią, może zostać nałożona kara pieniężna w związku z naruszeniem obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych Źródło: UKE
Źródło: telepolis.pl/forum/viewtopic.php?t=14191


Temat: : zakład przerobu odpadów niebezpiecznych w Błoniu!!!
Firma złożyła dwa wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego. Jedno ukazało się w BIP, a drugiego brak : Cytat: Burmistrz Błonia OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BŁONIA Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227) zawiadamiam, że do tut....
Źródło: szklarz.blonie.pl/forum/viewtopic.php?t=2007


Temat: [Problem] Kategorie D, E a zawodowa służba wojskowa
...zaś z następstw owej nowelizacji jest objęcie spraw regulowanych przepisami o powszechnym obowiązku obrony zakresem przedmiotowym stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym także jego postanowień o sądowej kontroli legalności rozstrzygnięć. W orzecznictwie NSA wypowiedziane zostało zapatrywanie, według którego warunkiem zaskarżalności decyzji lub postanowień, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 24 maja 1990 r. jest wszczęcie postępowania administracyjnego, zwykłego, w I instancji w danej sprawie po dniu 27 maja 1990 r., tj. dacie wejścia w życie omawianej nowelizacji kodeksu (postanowienie NSA z dnia 11 czerwca 1990 r. III SA 544/90 OSP 1991/1 poz. 29). Jest to więc przeniesienie wykładni ukształtowanej w dotychczasowym orzecznictwie NSA dotyczącym art. 14 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=33720


Temat: Przeglądy skuterów???
...ust. 3 pkt 2 Starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli ten wydał zaświadczenie albo dokonał wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub obowiązującymi przepisami. Jeżeli diagnosta wykonałby okresowe badanie techniczne motoroweru przed 22 września 2009 roku, na podstawie prawa, które jeszcze nie obowiązuje, to byłoby to niezgodne z przepisami, a tym samym narażałby się na wszczęcie postępowania administracyjnego w celu cofnięcia mu uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów. Opracował: Marcin Barankiewicz Specjalista ds. organizacyjno-prawnych PISKP
Źródło: forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=73062


Temat: Duży problem. Prosze o POMOC.
Sugeruję o oczekiwanie na decyzję administracyjną. Inaczej nie można podjąć żadnych działań ponieważ brakuje Panu paru miesięcy do osiągnięcia 18 roku życia. Jestem więc przekonany, że z tym sobie poradzimy. Samo wszczęcie postępowania administracyjnego nie spowodowało tego iż musi Pan zawiesić działalność gospodarczą ponieważ do tego jeszcze jest daleka droga. Proszę spokojnie czekać na decyzję administracyjną i kiedy będzie Pan ją miał proszę wówczas zwrócić się do nas o pomoc. Pozdrawiam
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=6783


Temat: [Pomocy] Odwołanie od decyzji personalnej o przeniesienie i
...czyli np. na sfałszowanym dokumencie. Jednak jest to droga "na żyletki", która z pewnością spowoduje wszczęcie sprawy karnej, "odpowiednią" reakcję przełożonych itp. Drugim wyjściem jest napisanie skargi na organ. Minister Kielich zastosował typową dla siebie metodę odsyłania skargi do organu, który jest skarżony, zresztą zabronioną przez KPA. Skargę można napisać zawsze i jej złożenie powinno powodować wszczęcie postepowania administracyjnego, które kończy się decyzją administracyjną zaskarżalną do sądu. Trzecie wyjście to skierować najpierw zażalenie na bezczynność organu w sprawie rozpatrzenia pierwszej opinii, a później w razie braku reakcji skargę o bezczynność do sądu. Decyzji ministra nie skarzy się do prezesa RM, przysługuje najwyżej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Kolego trzymaj się i czekamy na dalsze...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=30590


Temat: zwrot kosztów
A może w ten sposób spróbujmy: R0ZDZIAŁ VIII: WYBRANE ZAGADNIENIA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (...) 3. Rozgraniczanie nieruchomości (...) 3.3. Rozgraniczanie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym, według Prawa geodezyjnego i kartograficznego 3.3.1. Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości Postępowanie administracyjne w sprawie rozgraniczenia nieruchomości należy do właściwości wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w granicach którego położona jest nieruchomość. Ma ono przebieg pokazany na rys. VIII.7. Postępowanie administracyjne musi być formalnie rozpoczęte, czyli wszczęte, zgodnie z art. 61 § 1 k.p.a. W sprawie...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=7255


Temat: [Ciekawe] Wypowiedzenie
Korab, ale prawo do tego "dobrodziejstwa" daje Ci ustawa pragmatyczna w wersji obowiązującej w momencie składania wypowiedzenia - wszczęcie postępowania administracyjnego (a już na pewno w ostatnim dniu pełnienia służby), czyli Art. 95 ust. 1 przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby wypłacane co miesiąc świadczenie pieniężne w wysokości kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby Stąd, WBE - jako płatnik - realizuje ten zapis wydając stosowną decyzję, nie mogącą...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=34740


Temat: Dziennik Ustaw
...nad jednostką, o której mowa w pkt 2, z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa, 4) żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu - na prawach przysługujących prokuratorowi, 5) żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu, 6) zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach - na prawach przysługujących prokuratorowi, 7) wystąpić z wnioskiem o ukaranie, a także o uchylenie prawomocnego rozstrzygnięcia w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, 8) wnieść kasację lub rewizję nadzwyczajną od prawomocnego...
Źródło: antemurale.jun.pl/viewtopic.php?t=959